KANDELAAR
Privacy verklaring
 

 

De maatschap Koole van der Want advocaten, gevestigd te Middelburg, respecteert de privacy en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de eisen die daaraan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wet worden gesteld.

Persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt en anderszins bekend worden in het kader van de juridische dienstverlening aan onze cliënten.  
In sollicitatieprocedures verwerken wij gegevens die u ons in het kader van de sollicitatie ter beschikking stelt.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken zonder uw toestemming.

Doelen en rechtsgronden verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens met concrete doelen, zoals onder meer he tonderhouden van contacten met u en relevante andere partijen, in het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst van opdracht c.q. anderszins met u gemaakte afspraken, in het kader van onze klanten- en leveranciersadministratie, voor de administratie en het beheer van bij ons werkzame personen, met betrekking tot onze wettelijke verplichtingen als advocatenkantoor.

Wij verwerken persoonsgegevens op een zodanige wijze dat deze verwerking geschiedt op grond van een of meerdere wettelijke basis, namelijk de volgende: u hebt ons toestemming voor de verwerking gegeven, de verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting of om ons te kunnen houden aan andere regelgevende normen, verplichtingen en/of gedragscodes, de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen u en ons gesloten overeenkomst van opdracht c.q. anderszins gemaakte afspraken, of de verwerking geschiedt op basis van door ons nagestreefde, gerechtvaardigde belangen, de bescherming van onze onderneming en haar partners, de bescherming van binnen ons bedrijf werkzame personen, klanten en leveranciers, en voor administratieve doeleinden.

Derden
Voor de verwerking van persoonsgegevens en het nastreven van de hiervoor genoemde doelen kunnen wij gebruik maken van derden, zoals doch niet uitsluitend daartoe beperkt deurwaarders, deskundigen, accountants en andere dienstverleners. Indien de derde uitsluitend in onze opdracht en ten behoeve van ons optreedt als verwerker, wordt met de betreffende derde een verwerkersovereenkomst gesloten. In de verwerkersovereenkomst worden afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens en de verwezenlijking van uw rechten als betrokkene.
Indien de derde ook als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt kan worden, dan zal met deze derde geen verwerkersovereenkomst gesloten worden. In de verhouding tussen cliënten en Koole van der Want Advocaten worden beiden als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt, zodat wij met onze cliënten geen verwerkersovereenkomst zullen aangaan.
Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet zonder uw toestemming daarbuiten.

In bepaalde specifieke gevallen kunnen wij gedwongen zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties. Voor het overige geldt dat wij uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

Rechten van betrokkenen:
Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) hebt u de navolgende de in de AVG omschreven rechten. Indien u van uw rechten gebruik wil maken of u heeft andere vragen, dan kunt u daartoe aan ons een verzoek doen via het e-mailadres: kantoor@koolevanderwantadvocaten.nl . Wij zullen vervolgens zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw vraag/verzoek antwoorden.  U kunt vragen om: recht op inzage, recht op correctie, recht om vergeten te worden (u kunt ons vragen om uw gegevens te verwijderen uit onze bestanden, tenzij dit niet in overeenstemming is met de voorwaarden van onze aansprakelijkheidsverzekering), Recht op dataportabiliteit.
Voor klachten of andere vragen kunt u ook terecht op de website van Autoriteit persoonsgegevens.

Websitebezoek en cookies:
Op onze website worden géén algemene bezoekgegevens bijgehouden. Onze website maakt géén gebruik van cookies.

Beveiligingsmaatregelen:
Wij hebben diverse passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers van ons geraadpleegd of verwerkt die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ook met betrekking tot derde partijen hebben wij maatregelen getroffen of treffen wij maatregelen indien noodzakelijk.

Bewaartermijn gegevens:
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt en voor zover dit noodzakelijk is voor onze aansprakelijkheidsverzekering. De bewaartermijn van uw gegevens kunt u bij ons opvragen.

 

 

 
De Maatschap Koole & Van der Want Advocaten - Houtkaai 7 - 4331 JR MIDDELBURG - T 0118 - 611 647 -